Εισαγωγή

Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη μέσω της αρχικής του σελίδας, ανήκει στην AHI Carrier SE Europe Single Member S.A με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 002134301000 (από εδώ και στο εξής στο παρόν κείμενο θα αναφέρεται ως «εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς») και όλες οι θυγατρικές ή μητρικές ιστοσελίδες αυτού (από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως «ιστότοπος»). Η εταιρεία παρέχει αυτό τον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών, σε εσάς, τον επισκέπτη και χρήστη του, υπό την προϋπόθεση ό,τι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί τμήματα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Η χρήση του ιστοτόπου μετά την δημοσιοποίηση των αλλαγών σημαίνει πως αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές. Εφόσον τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με καλή πίστη και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, η εταιρεία σας παρέχει την προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη δυνατότητα χρήσης του ιστοτόπου.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για εσφαλμένες, ανακριβείς ή μη επίκαιρες πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχονται μέσα από αυτό τον ιστότοπο. Το υλικό και οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου παρέχονται για γενική πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να είναι η μόνη πηγή πληροφόρησης για να λάβετε αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενής, πιο ακριβής, πιο ολοκληρωμένες και πιο έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Κάθε χρήση του υλικού αυτού του ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ιστορικά στοιχεία ή/και μη επίκαιρα στοιχεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή αλλά δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει ή/και να επικαιροποιεί το περιεχόμενο και τις πληροφορίες του ιστοτόπου. Συμφωνείτε πως είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε αυτό τον ιστότοπο.

Χρήση του Ιστοτόπου

Όλο το περιεχόμενου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των κειμένων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, λογισμικών, κώδικα καθώς και η διάθεση αυτών (τα οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «περιεχόμενο»), είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της AHI Carrier SE Europe Single Member S.A, των δικαιοπαρόχων αυτών και των παρόχων περιεχομένου και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να αντιγράφετε και να εκτυπώνεται το περιεχόμενο του ιστοτόπου για προσωπική και μη εμπορική χρήση, εφόσον δεν τροποποιείτε, διαγράφετε ή παραβιάζετε οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλο νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από το υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση ή/και έχετε κατεβάσει, αντιγράψει, αποθηκεύσει ή εκτυπώσει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, της αναμετάδοσης, τροποποίησης, μεταφοράς, απόδοσης, δημοσίευσης ή μεταφόρτωσης αυτού. Απαγορεύεται η μηχανική, ψηφιακή ή άλλου είδους επέμβαση στον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, η μεταβίβαση ή/και η πώληση του περιεχομένου, η δημιουργία παράγωγων έργων από το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τον κώδικα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς επιβλαβείς προς την εταιρεία. Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους χρήσης του ιστοτόπου οι οποίοι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να ακυρώσει την εγγραφή οπουδήποτε ατόμου στον ιστότοπο ή να απαγορεύσει την χρήση αυτού του ιστοτόπου από οποιοδήποτε άτομο για οποιονδήποτε λόγο.
Η AHI Carrier SΕ Europe Single Member S.A, ή οι αδειοδότες της ή πάροχοι περιεχομένου, διατηρούν πλήρη και απόλυτα δικαιώματα στο περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετιζόμενων πνευματικών δικαιωμάτων, και παρέχει το περιεχόμενο αυτό διατηρώντας το δικαίωμα να ανακαλέσει την παροχή αυτή ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε δηλώνει πως η χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου του δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που δεν ελέγχονται ή εξαρτώνται από την εταιρεία.
Συμφωνείτε πως δεν θα χρησιμοποιήσετε συσκευές, προγράμματα, αλγορίθμους ή άλλα παρόμοια μέσα και μεθόδους για την πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου και του περιεχομένου του και πως με κανέναν τρόπο δεν θα αναπαράγεται, τροποποιήσετε ή παρακάμψετε την δομή, πλοήγηση ή παρουσίαση του ιστοτόπου και του περιεχομένου του, για να επιχειρήσετε την απόκτηση περιεχομένου, πληροφοριών ή άλλου υλικού με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι σκόπιμα διαθέσιμος μέσω του ιστοτόπου. Συμφωνείτε πως δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή λειτουργία του ιστοτόπου ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή δίκτυο που σχετίζεται με τον ιστότοπο ή τον διακομιστή του (server) ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ειδικά μέσω παραβίασης (hacking) του ιστοτόπου, προσπάθειας απόκτησης κωδικών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πρακτικής. Δεν επιτρέπεται η δοκιμή, εξέταση ή έλεγχος της ευπάθειας του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου σχετικού με τον ιστότοπο, ούτε η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας ή ταυτοποίησης του ιστοτόπου ή άλλου δικτύου σχετικού με τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να αναζητήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με χρήστες ή επισκέπτες αυτού του ιστοτόπου, ή άλλων σχετιζόμενων με την εταιρεία ατόμων, πελατών ή εργαζομένων ή λογαριασμούς της εταιρείας, ή να εκμεταλλευτείτε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα εκτός από τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες όπως αυτές σας παρέχονται μέσα από τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Συμφωνείτε πως δεν θα προκαλέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που θα επιφέρει αναίτιο ή υπερβολικό φόρτο και διαδικτυακή επιβάρυνση στον ιστότοπο ή τα συστήματα ή τα δίκτυα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα σχετικό με την εταιρεία ή τον ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην επέμβετε με κανένα μέσο ή τρόπο στην κανονική λειτουργία του ιστοτόπου ή στις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του ιστοτόπου ή στην χρήση του ιστοτόπου από οποιοδήποτε άτομο. Απαγορεύεται στην επικοινωνία σας με την εταιρεία να πλαστογραφήσετε ή να μιμηθείτε την ταυτότητα τρίτου ή να παραπλανήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία για την προέλευση της επικοινωνίας και του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι ο αποστολέας. Δεν επιτρέπεται να προσποιηθείτε ότι είστε ή εκπροσωπείτε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του για οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη πράξη, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται από αυτά, όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα της εταιρείας ή με τρόπο που μπορεί να βλάψει την εταιρεία.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία σκοπούς διαφήμισης ή προβολής ή εμπορικούς. Συμφωνείτε να μην εμποδίσετε την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου με κανένα τρόπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή χρήση του ιστοτόπου για οποιοδήποτε άτομο και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να παραιτείται των νόμιμων δικαιωμάτων της.

Εμπορικά Σήματα, λογότυπα και logo

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα σήματα της εταιρείας, των θυγατρικών και των μητρικών της εταιρειών, των συσχετιζόμενων με αυτή εταιρειών, των αδειοδοτών, τον παρόχων περιεχομένου ή τρίτων. Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα και σήματα αυτά αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους. Κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα ή το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν παρέχονται με οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης ή αναπαραγωγής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους χρήσης του ιστοτόπου. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα του ιστοτόπου και του περιεχομένου του.

Υλικό που παραχωρούν οι χρήστες του ιστοτόπου

Αναγνωρίζεται πως είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, το υλικό και τις πληροφορίες που παρέχεται στην εταιρεία μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, εγκυρότητας, καταλληλότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτού. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσετε στην εταιρεία ή δημοσιεύσετε στον ιστότοπο υλικό και υλικό και πληροφορίες που: α) είναι εμπιστευτικές, παραπλανητικές, αναληθής, άσεμνες, ανάρμοστες, υβριστικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές, απειλητικές ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων ή ιδιωτικής ζωής, β) είναι παράνομες ή ενθαρρύνουν παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζουν δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, γ) ενδέχεται να περιέχουν: κακόβουλο λογισμικό, μαζικές αποστολές e-mail, πολιτικές εκστρατείες, ή οποιαδήποτε μορφή spam. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση e-mail ή άλλες αναληθής πληροφορίες ή να πλαστογραφήσετε ή μιμηθείτε την ταυτότητα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραπλανήσετε την εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε στον ιστότοπο διαφημιστικό ή εμπορικό περιεχόμενο.
Εάν υποβάλλεται υλικό στην εταιρεία και δεν έχει γίνει άλλη συνεννόηση, τότε αυτομάτως εκχωρείτε ατελώς στην εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες το απεριόριστο, αμετάκλητο, πλήρες και διαρκές δικαίωμα αλλά όχι υποχρέωση: χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής, παρουσίασης και δημιουργίας παραγώγων του υλικού αυτού οπουδήποτε στον κόσμο με οποιαδήποτε μέσα.
Επιπλέον συμφωνείτε πως η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία που εσείς ή άτομα που λειτουργούν εκ μέρους σας παρέχουν στην εταιρεία. Παραχωρείται στην εταιρεία και θυγατρικές ή μητρικές της εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το όνομα που καταχωρείτε σε σχέση με το υλικό που παραχωρείτε, εάν τη εταιρεία το αποφασίσει. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μεταβιβάζονται στην εταιρεία μέσω του ιστοτόπου θα αντιμετωπίζονται και θα χρησιμοποιούνται όπως ορίζει η Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Δηλώνετε και εγγυάστε πως είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής των δικαιωμάτων του υλικού που δημοσιεύετε στον ιστότοπο ή μεταβιβάζετε στην εταιρεία μέσω αυτού, πως το υλικό είναι έγκυρο, πως η χρήση του υλικού δεν παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, πως το υλικό και η χρήση του δεν μπορούν να βλάψουν κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πως δεν έχετε καμία απαίτηση αξίωσης σχετικά με το υλικό και πως θα αποζημιώσετε την εταιρεία για ό,τι αξιώσεις προκύψουν από το υλικό που παρείχατε.
Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για το υλικό αυτό και δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης, χρήσης, αναμετάδοσης, παροχής ή διανομής του υλικού που παρείχατε και διατηρεί το δικαίωμα να το αφαιρέσει από τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της.

Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, μερικοί εκ των οποίων ενδέχεται να λειτουργούν υπό την εταιρεία, ή θυγατρικές και μητρικές αυτής και άλλους που λειτουργούν από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται ως διευκόλυνση προς εσάς για πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιονδήποτε άλλων διαδικτυακών τόπων ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν. Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο προς άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν σημαίνει πως η εταιρεία εγκρίνει, συμφωνεί, προωθεί ή συστήνει αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτική απορρήτου ενδέχεται να ισχύουν για τους άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα χρήσης οποιονδήποτε διαδικτυακών τόπων των οποίων υπάρχουν σύνδεσμοι στον ιστότοπό της.

Εγγυήσεις και Περιορισμοί Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.
Η ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΩΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΩΣ ΟΙ ΟΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΚΡΙΒΗΣ Ή ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ. ΑΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.
ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ Ή ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΜΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΆΒΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ Ή ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΆΞΗ ΚΑΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.
ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΛΑΘΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΦΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Αποζημιώσεις

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την εταιρεία και τις θυγατρικές ή μητρικές της εταιρείες και τα στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες αντιπροσώπους, αδειοδότες και προμηθευτές της από και ενάντια οποιασδήποτε ζημίας δαπάνης, υποχρέωσης ή εξόδου συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύπτουν ή απορρέουν από την χρήση του ιστοτόπου και οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Συμφωνείτε πως αν προκαλέσετε τεχνική διακοπή της λειτουργίας του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών του ή των συστημάτων που υποστηρίζουν τον ιστότοπο θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες, ζημίες, δαπάνες, έξοδα, και υποχρεώσεις που θα προκύψουν συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύπτουν από την διαταραχή της λειτουργίας του ιστοτόπου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για την αξίωση αποζημίωσης από εσάς και σε αυτή την περίπτωση συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία για την υπεράσπισή της.

Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τα μέρη συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων της Αθήνας. Η εταιρεία αναγνωρίζει πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο, όπου ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά νομικά πλαίσια αλλά δεν έχει πρακτικά την δυνατότητα να εμποδίσει την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτός ο ιστότοπος σχεδιάστηκε ώστε να συμμορφώνεται με την Ελληνική νομοθεσία. Αν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λειτουργία του ιστοτόπου παραβαίνει τους νόμους του τόπου στον οποίο βρίσκεστε, τότε ο ιστότοπος αυτός δεν προορίζεται για εσάς, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Έχετε την ευθύνη να γνωρίζετε τη νομοθεσία του τόπου σας και να συμμορφώνεστε με αυτή.

Αλλαγές και τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η εταιρεία ενδέχεται να αλλάξει, τροποποιήσει ή προσθέσει οποιοδήποτε τμήμα σε αυτούς τους όρους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή αυτών των όρων έχει ισχύ από την στιγμή της δημοσίευσή τους στον ιστότοπο. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστοτόπου μετά τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής, συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων προϊόντων που περιγράφονται ή εμφανίζονται στον ιστότοπο, προσωρινά ή μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Συνολική Συμφωνία

Αυτή η συμφωνία η πολιτική και κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο συνιστούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ υμών και της εταιρείας για τον εν λόγω θέμα και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης ή επόμενης συμφωνίας ή προτάσεων, είτε προφορικές είτε γραπτές μεταξύ των μερών. Παράλληλα, ισχύει η Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Η έντυπη μορφή αυτών των όρων θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται ή αφορούν τη χρήση αυτού του ιστοτόπου της εταιρείας στον ίδιο βαθμό με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα ή συμφωνίες και αρχεία που παράγονται σε διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Οποιαδήποτε αιτία αγωγής, αξίωσης ή εναντίωσης σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης πρέπει να εκφραστεί εντός ενός (1) έτους από την ημέρα που θα προκύψει αυτή. Εάν οποιαδήποτε τμήμα των όρων κριθεί παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι υπόλοιποι όροι θα παραμένουν σε ισχύ.

Άλλα

Κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή. Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο και για τη χρήση αυτού συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για εσάς. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε να λαμβάνεται ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και εκδηλώσεις της εταιρείας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. Κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου ενδέχεται να απαιτούν κωδικό πρόσβασης. Έχετε την ευθύνη να προστατεύεται τον κωδικό σας. Συμφωνείτε πως θα έχετε την ευθύνη για τις δηλώσεις, πράξεις ή παραλείψεις που θα συμβούν με πρόσβαση με τον κωδικό σας. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να υποψιάζεστε απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας παρακαλούμε ενημερώστε την εταιρεία άμεσα. Η εταιρεία θα υποθέσει πως οποιαδήποτε επικοινωνία πραγματοποιηθεί με τον κωδικό σας προέρχεται από εσάς εκτός αν έχει ενημερωθεί για το αντίθετο. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους ή τμήμα αυτού κριθεί από δικαστική ή άλλη αρχή άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, αυτός ο όρος θα αντικαθίσταται με όρο που θα εκφράζει το πνεύμα των παρόντων όρων και τα υπόλοιπα τμήματα και όροι του παρόντος θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Η εταιρεία δεν δέχεται και δεν αναγνωρίζει άλλους όρους χρήσης του ιστοτόπου ή αντιπροτάσεις, παρά μόνο τη συμφωνία των όρων αγοράς προϊόντων της εταιρείας.
Η αδυναμία της εταιρείας να επιμείνει, εφαρμόσει, επιβάλει ή εκτελέσει τους παρόντες όρους δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματά της ή από τους όρους αυτούς ή την ακύρωσή τους ούτε την αποδοχή τροποποιήσεων ή αλλαγών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν μεταβιβάζουν ούτε πρέπει να ερμηνεύονται ως παραχώρηση δικαιωμάτων ή δικαιώματος αξιώσεων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας.
Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2023