Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 4 - 15 kW και ψύξης 4 - 17 kW 

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 21-43 kW και ψύξης 17-36 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 5-15 kW και ψύξης 4,2-15,8 kW

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15 kW και ψύξης 3-16 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 17-21 kW και ψύξης 15-18 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 338-1.557 kW. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψύξη αποκλειστικά σε ναυτιλιακές εφαρμογές.

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 42-158 kW και ψύξης 38-149 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 42-159kW και ψύξης 37-147kW