Στην AHI Carrier SE Europe Single Member S.A προσφέρουμε ένα περιβάλλον εργασίας που δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλους. Εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαίδευσης για όλες τις θέσεις εργασίας τα οποία εμπλουτίζουμε συνεχώς, ώστε να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, να τους βοηθάμε να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους και να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους. Στο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της εταιρίας μας παρουσιάζονται συχνά ευκαιρίες ένταξης νέων συνεργατών.

H διαδικασία πρόσληψης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

1Υποβολή Βιογραφικού

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cseehr@ahi-carrier.eu

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της AHI Carrier SE Europe Single Member S.A λαμβάνει και καταχωρεί σε μια βάση δεδομένων τα βιογραφικά σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Όλα τα βιογραφικά διατηρούνται για ένα έτος και ύστερα διαγράφονται. Η AHI Carrier βεβαιώνει ότι διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στα βιογραφικά σημειώματα και δεν τα μεταβιβάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους σύμφωνα με το Ν.2472/97 και Ν.2819/2000, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2Αξιολόγηση Αίτησης

Σε κάθε άνοιγμα θέσης, αξιολογούνται τα αντίστοιχα διαθέσιμα βιογραφικά ελέγχοντας ότι καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προσκαλεί τους επιλεγμένους υποψηφίους στην διαδικασία των συνεντεύξεων.

3Δομημένες Συνεντεύξεις

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα προσκληθούν για συνέντευξη. Στη διάρκεια της κάθε συνέντευξης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις γνώσεις, την εμπειρία, τις δεξιότητες και την προσωπικότητα των υποψηφίων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων.

4Ενημέρωση

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την πορεία της συμμετοχής τους στη διαδικασία της επιλογής τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

5Προσφορά Εργασίας

Ο τελικός υποψήφιος  λαμβάνει μια Προσφορά Εργασίας (Offer Letter) στην οποία περιγράφονται οι λεπτομέρειες της θέσης, οι αμοιβές και παροχές.

Read our Recruitment Privacy Notice