Αερόψυκτοι Ψύκτες

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 210 - 1170 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 607-774 kW

Carrier 30KAV Variable Speed Chiller

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 493-1.079 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 267-1.682 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 300-1.100 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 504-1.138 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 232-486 kW