Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 170-540 kW και ψύξης 160-510 kW

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 29-117 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 317-1.989 kW και ψύξης 273-1.756 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 648-1.932 kW και ψύξης 587-1.741 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 320-1.285 kW (30XWHP-ZE) & 520-1.570 kW (30XWHV-ZE)

Ονομαστική θερμική απόδοση 400-2.000 kW